دانلود رمان قیاس عشق حکم دل  از فاطمه معماری

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قـیاس عشق حکم دل pdf از فاطمه معماری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه معماری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان قـیاس عشق حکم دل

دختری از جنس شیشـه که اونو شکستن

دختری با آرزو های کوچیک

که آرزوهاش رو به باد دادن

دختری مغرور که غرورشو لگدمال کردن

زندگی که در اون محبتی نبود

وابستگی که اون دختر به خانوادش داشت

خانواده ای بی هیچ احساس از جنس سنگ

قسمت اول رمان قـیاس عشق حکم دل

پانیایی که تنها دلخـوشی اش

به خـواهرش بود که تنهایش گذاشت

به برادری بود که هیچ چیزی براش اهمـیتی نداشت

تـوی این جدال زندگی اش صفحه ای رقم خـورد

صفحه ای که شکست بدی خـورد

صفحه ای که مردی رو که مـیتـونست

به جای پدر اسمش رو یـدک بکشـد

به عنوان همسر مدتی یـدک کشیـد

دراین مـیان عاشق شـد و نتـوانست

به حکم دلش عمل کنه

مهسیــــــــما، مهســـــــــی وایسا منم بیــــــــام

مهسی همونطور که تند تند قدماشو برمـیـداشت گفت:

مـیخـوام صدسال سیاه نیای، دیر شـد مـیفهمــــی دیــــر؟

خب بابا تـو هم همـین یه بارو خـوا…

تااومدم ادامه ی حرفم رو بگم برگشت سمتم

و با صدایی که تـوش عصبانیت و حرص موج مـی زد گفت:

هی نگـــــو همـین یه بار تـو هرروز منو الاف خـودت مـیکنی من دیوونه ام

هرروز مـیگم حالا دفه ی اخره مـیام دنبالت،

ولی بـــــــاز دلم واسه خانــوم مـیسوزه

بایـد بیام از تـو تخت درش بیارم

من دیـ…

حرف نزن فقط گمشو بیـــــا

و روشو اون طرف کرد و راه مدرسه رو درپیش گرفت

راست مـیگـه هــــــا هرروز با تیپا لگداش بیـدار مـیشم

من تـو این شونزده سالی که دارم زندگی مـیکنم

یه بار نشـده که صحرخیز باشم و

پانــــــــی؟

با صدای جیغ مهسیما به خـودم اومدم

و..

 

رمان های پیشنهادی:

رمان سالوس

رمان عشق آمازونی

رمان آرامش تقلبی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /