دانلود رمان دختر رنگین کمونی از نسترن. ج مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر رنگین کمونی pdf از نسترن ج مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نسترن ج مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان دختر رنگین کمونی

داستان از زبان پسری به اسم امـیرطاهاست که برای عمل پیوند قلب مادرش به پول زیادی احتیاج داره

از طرفی به خاطر گذشتـه ی تلخ عزیزانش از باندهای مافیایی کینه ی قدیمـی داره…همه ی

اینا باعث مـیشـه به آیلین برای انتقام گرفتن از دشمنش کمک کنه

تـوی این راه متفاوت بودن روحیات آیلین اونو به خـودش جذب مـیکنه و عاشقش مـیشـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان دختر رنگین کمونی

روبروی دختر جوونی که دوروزه کنجکـاوم ببینمش نشستم و سالم کوتاهی کردم بدون هیچ جوابی

نگـاه سردشو بهم دوخت:

تنهایی!

اره خب داداشم نمـیتـونست بیاد شما با من صحبت کن

نفسشو بیرون فرستاد و موهای مشکی خـوشحالتش رو به زیر شالش فرستاد

راستـه که واسه پول هرکـاری مـیکنی..

نیشخندی روی لبام نشست:بستگی داره

به صندلیش تکیه داد:ریسک این کـار باالست درضمن یه سری شرایط داره

گفتم:نمـیپرسی به چی بستگی داره؟

پوزخند زدم: خیلی کمهده مـیلیون

خیره تـو چشمام ادامه داد:ده مـیلیون واسه شروع نقشـه ی اول انجام بشـه سی مـیلیون دیگـه مـیـدم بعد

ازانجام کـار هم ده مـیلیون!

ابروهام باال پریـد:نکنه بایـد دانشمندی،چیزی بکشم
ممکنه

به نگـاه عجیبش خیره شـدم کـالفه از درک نکردنش گفتم:

تا ندونم جریان چیه که نمـیتـونم کـارحرفموقطع کرد:

شنیـده بودم هرکـاری مـیکنی درست بوده یا نه؟

خب اره ولی

اره یا نه؟

یه کم مکث کردم و گفتم:

خیلی خب قبول فقط بگم من با زنا کـاری ندارم یعنی خب منظورم

بازم حرفمو قطع کرد:

ازکیفش کـارتی دراورد و روی مـیز گذاشتاوکی

تموم مـیشـه فرزام هم همراهت بیار همه ی نقشـه رو با جزییاتش خـواهی فهمـیـدفردا ساعت

هشت شب همـینجا منتظرتم خـوب فکراتـو بکن اگـه وسط راه جا بزنی واست…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /