دانلود رمان جزر و مد  از فهیمه.م.ذ لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جزر و مد pdf از فهیمه م ذ لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فهیمه م ذ مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان جزر و مد

رمانی از جنس انتقام یا عشق؟

کدامـین را بر مـی گزیند

رهایی از کینه ی مرگ پدرش یا عشقـی که برای انتقام بود

رمان پیشنهادی:دانلود رمان سلطنت فاطمه افکـاری

قسمت اول رمان جزر و مد

صدای الارم گوشیم منو ازدنیای شیرین خـواب جدا کرد بلند شـدم وروی تخت نشستم

کو وقوسسسی به بدنم دادم و خمـیازه ای از سسسر خـواب الودگی کشسسیـدم رفتم

جلوی اینه با چشسسمای خـواب الود نگـاهی به سسسساعت انداختم چشام بیو از حد

معمول باز شـد وای خداااا باز دیر شـد جلوی اینه رفتم خرمن موهای خرماییمو که از

مادرم به ارث برده بودم رو شسسونه زدم وبالای سرم بردم وبستم ضدافتابم روبا نهایت

دقت زدم پوست روشنم فوق العاده حساس به افتاب بودوسریع کک مک مـیزدم خط چشمم

رو به چشمهای عسلیم کشیـدم با فرمژه به مژه های بلندم حالت دادم و بیو از بیو به زیبایی

چشسسمام افزودم رمکمرنگی زدم دماغم قلمـی بود برای باراخر تـواینه به خـودم نگـاهی

کردم وتـودلم زیباییم رو که ازمادرم به ارث برده بودم تحسسسین کردم لباس پوشیـدموبا

اتکلان وود همـیشگیم دوش گرفتم وبادو به سالن رفتم -مامان،مامان-چیه دختر اول صبحی

بلندگو قورت دادی صداش از اشپزخـونه مـیومد داشتن با بابا صبحانه مـیخـوردند -عه بابا هنوز

نرفتی صبح به خیر مامان بابای گلم وخدافظ بدوبدو رفتم طرف در -عه دختر باز صبحونه نخـورده

داری مـیری -اره مامانی دیرم شـده خدافظظظ -مه گل دخترم صبر کن منم دارم مـیرم مـیرسونمت

-وای مرسی بابایی واقعا دیرم شـده دررو باز مـیکنم تا بیاین مامانی خدافظ -خدا وپشت وپناهت

دخترم تـو ماشین نشستم بابا اومدوحرکت کرد تـوی راه هر دوسکوت کرده بودیم وبه موسیقـی

اروم انریکه گوش مـیکردیم پدرم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /