دانلود رمان بترس از من از راز_س لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بترس از من pdf از راز_س لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان راز_س مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان بترس از من

خانواده ی اسکندری، یه زندگی آروم دارن تا اینکه…آدم جدیـدی به همسایگیشون اسباب کشی مـی کنه و

این آدم همزمان با خـودش عشق و نفرت مـی یاره رازهایی بر ملا مـیکنه که زندگیشون دستخـوشِ…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آواره

از خـواب پریـدم از کـابوس به نظر مـی رسیـد ازمرگ برگشتـه باشم نگـاهی به جای خالی کنار دستم

انداختم سکوت و آرامش اتاق را صدای حرکتپاندول ساعت مـی شکست نشستم لب تخت بند چراغ

را کشیـدم و اجازه دادم نور زرد المپ کوچک، وارداتاق شود خانه نیامدنش اول ین بار نبود پی عقربه

های ساعت چشم هایم را باریک کردم به لطف تالشمبرای مطالعه چشم هایم ضع یف تر از قبل شـده بودند

بایـد در فرصتی به دادشان مـی رسیـدم سعی کردم به خـودم دلداری دهم به ترس هایی که به

تنهایی این ساعت از شب ختم مـی شـد به خـودم وعدهی »کـار دارد«، »سرش شلوغ است« داده و بلند

شـدم رو فرشی های سبک را پا زده و در نیمه باز رابازتر کردم کـار هر شبم بود نیمه بازش مـی گذاشتم

به امـیـد آمدنش که وقتی چفت در را مـی بست بهصدایش چشم باز کنم پذیرایی پنجاه متری را پشت

سر گذاشتـه و از سه پله ای که به اتاق بزرگ آپارتمان ختم مـی شـد، بالا رفتم

در قفل شـده ی سفیـد رنگ را آهستـه باز کردم خـواببود در مـیان لحاف سیاه و سفیـد رو تخت ی اش و

بین بالشت ها ی رنگی اش خـواب بود با دیـدن لباسهای پخش شـده اش روی زمـین وارد شـدم لباس ها

را در زیر نور ی که از بیرون به داخل مـی تاپیـد، جمعکرده و روی صندلی سفیـد مقابل مـیز تحر ی ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /